Algemene voorwaarden geldend vanaf 1 oktober 2016

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door IngerEsthetics en door de daar aan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici en cosmetische consulenten, met cliënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van de kliniek worden uitgeoefend.

 1. Opdrachtnemer: IngerEsthetics

 2. Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met de opdrachtnemer.

 3. Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die door de opdrachtnemer worden uitgevoerd.

 4. Cliënt: de te diagnosticeren of te behandelen persoon of individu, bij wie uit hoofde van een opdracht van een Opdrachtgever een diagnostisch onderzoek en/of behandeling wordt verricht.

 5. De overeenkomst die aangegaan wordt met te diagnosticeren of te behandelen personen is een behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

 6. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien IngerEsthetics daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

 7. Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

 8. De cosmetische consulenten hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatverbintenis.

 9. IngerEsthetics zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. IngerEsthetics heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. IngerEsthetics hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

 10. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het IngerEsthetics daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

 11. IngerEsthetics is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan IngerEsthetics door cliënt ter beschikking zijn gesteld.

 12. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. IngerEsthetics is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. IngerEsthetics zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

 13. IngerEsthetics is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

 14. Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan IngerEsthetics zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van IngerEsthetics; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan IngerEsthetics afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of, het uitvallen en of wijzigen van vluchten. Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat IngerEsthetics haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft IngerEsthetics nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van IngerEsthetics opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als IngerEsthetics op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien IngerEsthetics slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.

 15. De cliënt geeft de hulpverlener, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van de IngerEsthetics te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is de IngerEsthetics gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

 16. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens de IngerEsthetics of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medecliënten.

 17. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten wordt als volgt voldaan: Bij de injectables moet de factuur direct na de behandeling worden voldaan.

  1. Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen (welk onderdeel dan ook van) de factuur, dan is hij verplicht dit schriftelijk en gespecificeerd aan IngerEsthetics bekend te maken binnen 5 werkdagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan het recht van bezwaar komt te vervallen. Een aan IngerEsthetics aangegeven bezwaar geeft geen recht op opschorting van de betalingsverplichting. Bij gebleken gegrondheid van het bezwaar zal IngerEsthetics onverwijld een creditering doen plaatsvinden.

  2. De Opdrachtgever blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.

  3. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast indien niet uitdrukkelijk overeen is gekomen dat deze inbegrepen zijn in de overeengekomen vergoeding.

 18. De IngerEsthetics behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de behandeling te wijzigen. De nieuw tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

 19. Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door de IngerEsthetics op goede gronden wordt bestreden.

 20. De aansprakelijkheid van IngerEsthetics, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van IngerEsthetics beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

 21. IngerEsthetics aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

 22. De cliënten is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de consulenten ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan IngerEsthetics. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal IngerEsthetics de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

 23. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en IngerEsthetics is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en IngerEsthetics, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar IngerEsthetics haar kantoor heeft.